Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Bakketoppen arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og Lev Vygotskijs teori om zonen for nærmeste udvikling.

Det kan du læse om i det følgende under de centrale elementer i Bakketoppen som er:

 • Vores børnesyn er, at det at være barn har værdi i sig selv.
 • Vores dannelses- og børneperspektiv betyder, at børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på deres dannelsesproces og demokratiske forståelse.
 • Legen har også en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af hverdagen.
 • Vi forstår læring bredt; læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
 • Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber. Det pædagogiske personale sætter rammerne for et trygt og stimulerende læringsmiljø.
 • Et godt forældresamarbejde er respektfuldt og har fokus på at styrke barnets trivsel og barnets læring.
 • Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
 • Sammenhæng til SFO og børnehaveklassen handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner og nysgerrighed.

Zone for nærmeste udvikling

I vores dagligdag stiller vi hele tiden alderssvarende krav til barnet. Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling, som betyder, at det, som barnet kan i dag med voksenstøtte, kan det i morgen selvstændigt.

Zonen for nærmeste udvikling er den zone, der opstår mellem hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under vejledning fra pædagog. Aktivering af børn skaber en ny zone for nærmeste udvikling og dermed udvikling af barnet. Det vil sige, at barnet skal udfordres, men ikke mere end at barnet alligevel skal kunne følge med. Man kan forestille sig den nærmeste udviklingszone som et område, der lige nu er lige uden for barnets rækkevidde:

 • Ligger udfordringen indenfor det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling.
 • Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone vil barnet føle sig frustreret, og der vil ikke finde nogen læring sted.
 • Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, vil der ske en læring.

Vi forsøger at vejlede barnet til at omforme sin erfaring til en undren, der bringer barnet ind i sin nærmeste udviklingszone.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg